ОШ "Бранко Радичевић", Бољевци

Од колевке па до гроба, најлепше је ђачко доба!

Правила понашања

Ученик је обавезан да у

  Испуњавазахтеве предвиђене наставним планом и програмом.


 Доноси на час уџбенике, свескe, прибор и опрему потребну за реализацију наставног процеса.

Уредно похађа наставу према прописаном распореду часова и према предвиђеној сатници.

Не долази ни на један час ако је на боловању.

Обавештава одељенског старешину да је на боловању ако траје дуже од три дана.

Правда изостанке са наставе одмах по повратку са боловања.

Не закашњава на час.

С поштовањем се односи према наставницима и осталим запосленима у школи.

Не прети и не омаловажава личност наставника и осталих запослених у школи.

Пристојно се понаша у школској згради и у школском дворишту.

Не чека наставника испред зборнице и осталих службених просторија.

Информације тражи од деж. ученика или деж. наставника, док се за помоћ обраћа одељ.старешини, стручним службама и одговорном лицу.

Не носи дневника рада и осталу школску докуматацију.

Поштује радно време сервисних служби школе.

У ходнику испред учионице не прави неред и гужву.

Не нарушава ред и тишину у школској згради и школском дворишту док трају часови.

Испред учионице чека наставника најдуже 10 минута а затим се председник одељења јавља дежурном професору.

Не оштећује и не уништава школску имовину, имовину запослених у школи и других ученика.

Не одбија разговор са наставником, одељенским старешином, педагогом и другим одговорним  лицима.