ОШ "Бранко Радичевић", Бољевци

Од колевке па до гроба, најлепше је ђачко доба!

Закони и правилници

Правилници и закони -2024.

ПРАВИЛНИК о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању

Правилник о обављању друштвено-корисног рада у установама образовања и васпитања

ПРАВИЛНИК о Протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање

Закон о уџбеницима

 

 

-----------------------------------------------------------

Закон о основном образовању и васпитању

Закона о основама система образовања и васпитања

Закон о уџбеницима

Закон о измени Закона о основама система образовања и васпитања

Правиник о оцењивању

Правилник о сталном стручном усавршавању

Посебан колективни уговор

ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА

Правилник о правилима понашања у школи

ПРАВИЛНИК О РАДУ ОШ „Бранко Радичевић“ Бољевци

ПОСЛОВНИК О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА

ПОСЛОВНИК О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА

ПОСЛОВНИК О РАДУ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА

ПРАВИЛНИК О ДИСЦИПЛИНСКОЈ ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА

ПРАВИЛНИК О ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ

ПРАВИЛНИК О МЕРАМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗАШТИТЕ И БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА

ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ РАДА ШКОЛЕ

Правилник о раду ученичког парламента

Правилник о јавним набавкама

Pravilnik-o-obavljanju-društveno-korisnog-odnosno-humanitarnog-rada

План мера за родну равноправност

ОДЛУКA О ОДРЕЂИВАЊУ ЛИЦА ЗА ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

ПРАВИЛНИК О ЗАШТИТИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

ОДЛУКA о одређивању лица задуженог за родну равноправност

ПЛАН УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА ОД ПОВРЕДЕ ПРИНЦИПА РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ

П Л А Н МЕРА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ

ПРАВИЛА ОБЛАЧЕЊА И ИЗГЛЕДА УЧЕНИКА И ЗАПОСЛЕНИХ

ПРАВИЛА УПОТРЕБЕ МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА

Анекс школског програма за 5. разред 2017.

Правилник о допунама Правилника о наставном програму за четврти разред основног образовања и васпитања;

Правилник о допуни Правилника о наставном програму за осми разред основног образовања и васпитања;

Правилник о допуни Правилника о наставном плану и програму за први и други разред основног образовања и васпитања;

Правилник о измени Правилника о наставном плану за други циклус основног образовања и васпитања и наставног програма за пети разред основног образовања и васпитања